Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa täyden valikoiman petrofysikaalisia palveluja. Tarjoamme teknistä tukea yksittäisistä lähdearvioinneista kokonaan integroituihin useiden lähteiden petrofysikaalisiin tutkimuksiin, atk-arviointeihin ja pääoman määrittelyihin.

Petrofysikaalisia palveluja toimitetaan asiakkaalle joko erillisinä tutkimuksina tai monialaisia tutkimuksia tukemaan suunniteltuina petrofysikaalisina analyyseinä.

SGS:n petrofyysikot osallistuvat usein sekä etsintä- että kehitysprojekteihin, ja heillä on laajasti kokemusta erilaisista geologisista ympäristöistä, muun muassa syvän veden turbidiiteistä, tiukoista muodostumista, liuskekaasusta sekä kitkamaan, karbonaattien ja kalkkien tyyppisistä kivilajeista. Kaikissa tilanteissa asiantuntijamme rakentavat varantomallit, joiden avulla on helpompi ymmärtää pinnanalaista ympäristöä ja sijoittaa lähteet, arvioida varanto ja suunnitella tuotanto perusteellisiin tietoihin perustuen. Mallit perustuvat kvantitatiivisiin lokitietoihin, kenttämittauksiin, seismisiin tutkimuksiin ja tuotantohistoriaan.

SGS:n petrofysikaaliset palvelut käyttävät kvantitatiivista lokiarviointia auttamaan hiilivetyjen menestyksellisessä etsimisessä. Kaikki olennaiset geologisest tiedot, esimerkiksi sedimenttien rakenne, fasies, kaivaushistoria, diageneesi ja mineraalikoostumus, integroidaan työnkulkuun, jolloin SGS:n petrofyysikot voivat toimittaa mahdollisimman tarkat arviot. Tulemme apuun, kun tarvitaan luotettavaa varantomallinnusta petrofysikaalisten palvelujen avulla.

Jokaiselle projektille luodaan tai arvioidaan tietokanta, jotta poraustietojen ja muiden petrofysikaalisten tietojen laatu voidaan varmistaa. Yleensä tarkastellaan seuraavia osa-alueita:

  • Kvantitatiivinen tietojen arviointi –Teemme deterministisen lokianalyysin kokonaisilla ja tehokkailla huokoisuusperiaatteilla. Sen osana sovellamme monimineraalista todennäköisyysanalyysia, joka sopii erityisen hyvin kompleksisille karbonaattivarannoille. Lokiarvioinnin tulokset yhdistetään ydintietoihin, porausreiän kuvaustietoihin ja tuotantotietoihin.

  • Läpäisevyysmallinnus – Rakennamme toimivat läpäisevyyttä ennustavat mallit eri tekniikoita hyödyntäen. Ydintiedot integroidaan geologisten tutkimusten fasiestietoihin sekä laskukaapelien arviointituloksiin ja saatavina oleviin testitietoihin.

  • Saturaation korkeusmallinnus – Saturaatio- ja korkeusmallinnus perustuvat kapillaarikäyrätietoihin tai pelkkiin lokituloksiin, ja ne muodostavat osan ehdottamaamme työnkulkua. Ne tehdään yleensä läpäisevyysmallinnuksen ohella.

  • Painetietoanalyysit – Integroimme RFT/MDT/RCI-paineen, varmistetut DST-testitulkinnat ja kaikki geologiset tiedot edelleen mahdollisten läpäisevyysalueiden määrittämiseksi.

  • Virheanalyysi – Monte Carlo -virheanalyysi alustavista petrofysikaalisista tuloksista korostaa petrofysikaalisia parametrejä tai käyriä, joihin on keskityttävä tulosten optimoimiseksi ja epävarmuuden vähentämiseksi.

  • Porausreiän kuvaustietojen tulkinta – Teemme porausreiän kuvaus- ja dippimittaritietojen käsittelyä ja tulkintaa integroiden tulokset täysin muiden petrofysikaalisten ja geologisten tietojen kanssa.

  • Petrofysiikan tuki käytössä – Käyttötuki ja pika-arviot ovat asiakkaiden tukena. Annamme tietojenhankintastrategioiden teknistä neuvontaa ja laskukaapelien sopimuskilpailujen teknisiä arvioita.

  • Ohjelmistot – IP, PowerLog, GeoLog ja Techlog -asiantuntijamme tekevät tarvittavat arvioinnit.

Lisäksi käsittelemme ja tulkitsemme kaikki tehdyt tutkimukset ja saatavat tiedot, ja integroimme ne täysin kaikkiin muihin petrofysikaalisten ja geologisten tutkimusten tuloksiin. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää petrofysikaalisista palveluistamme.