Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Sähkötuotteiden ja niiden komponenttien haitta-aineiden käyttöä rajoittavaa RoHS-direktiiviä (Restriction of Certain Hazardous Substances) on uudistettu ja uusi direktiivi (2011/65/EU) astui voimaan 28.6.2011 ja sen siirtymäkausi loppui 2.1.2013.

RoHS-direktiivi rajoittaa kuuden haitta-aineen (kadmium, lyijy, elohopea, kuudenarvoinen kromi sekä bromatut palonestoaineet PBB ja PBDE) käyttöä tuotteissa. RoHS direktiivi koskee suurinta osaa sähkölaitteita. Keskeiset RoHS-direktiiviä koskevat muutokset ovat seuraavat:

  • RoHS-vaatimustenmukaisuuden varmistaminen edellyttää CE-merkintää vaatimustenmukaisuusvakuutuksineen ja käytännössä myös rakennetiedostoa.
  • lääketieteelliset sekä tarkkailulaitteet tulevat omien siirtymäaikojen jälkeen direktiivin alaisiksi tuotteiksi nykyisten RoHS-direktiivin alaisten tuotteiden lisäksi,
  • kaikki muut sähkölaitteet tulevat direktiivin piiriin siirtymäajan jälkeen,
  • koko toimitusketjun vastuut (valmistaja, maahantuoja, jakelija ja valtuutettu edustaja) vaatimustenmukaisuudesta ja sen osoittamisesta on määritelty,
  • uusi menettelytapa lisätä direktiiviin kiellettyjä aineita otetaan käyttöön ja
  • poikkeusmekanismi uudistuu ja määritelmiä on täsmennetty.

Uudet tuoteryhmät

Uusittua RoHS-direktiiviä sovelletaan

  • 22.7.2014 alkaen markkinoille saatettaviin lääkinnällisiin laitteisiin ja tarkkailu- ja valvontalaitteisiin,
  • 22.7. 2016 alkaen markkinoille saatettaviin in vitro –diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin
  • 22.7. 2017 alkaen markkinoille saatettaviin teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteisiin ja
  • 22.7.2019 alkaen kaikkiin muihin sähkölaitteisiin

 

Uusia aineita prioriteettilistalle

Vaikka uusittu RoHS-direktiivi ei lisää rajoitettuja aineita, ns. prioriteettilistalle tulee 4 uutta ainetta, jotka ovat HBCDD, DEHG, BBP ja DBP. Nämä aineet siis saattavat tulevaisuudessa tulla rajoitettujen aineiden listalle.

Uuden RoHS-direktiivin aiheuttamat toimenpiteet tuotteiden valmistajille ja maahantuojille

RoHS-direktiivin keskeinen muutos on, että lopputuotteen RoHS-direktiivinmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä. Koska CE-merkintä edellyttää, että myös muiden tuotetteita koskevien ja CE-merkintää edellyttävien direktiivien vaatimukset on täytettävä, valmistajan ja maahantuojan on varmistettava myös muiden direktiivien (esim. pienjännite- ja EMC-direktiivit) täyttyminen.

Voidakseen CE-merkitä tuotteensa RoHS-direktiivin mukaisesti, on valmistajan tai valtuutetun edustajan täydennettävä tuotetta koskeva tekninen tiedosto ja päivitettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus. Teknisen tiedoston tulee sisältää vähintään materiaali- ja komponenttitoimittajien vakuutukset RoHS-direktiivillä rajoitettujen aineiden määristä, tarvittaessa myös analyysituloksia, joilla on varmennettu tuotteen RoHS-direktiivin mukaisuus. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tulisi käyttää viitestandardina  EN 50581:2012 standardia (Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances).

SGS Fimko tarjoaa asiakkailleen palveluja, joiden avulla yritykset pystyvät varmistamaan kaikkien ylläkuvattujen vaatimusten täyttymisen. SGS:n RoHS-palveluita ovat mm. haitallisten aineiden analyysit ja XRF-skriinaukset,  CB RoHS-palvelu ja tuotteen RoHS-direktiivinmukaisuuden arviointipalvelu.

CB RoHS:lla varmennetaan komponenttien ja materiaalien haitta-ainepitoisuudet

SGS Fimkon johdolla kehitetty maailmanlaajuinen sähkötuotteiden komponentteja ja materiaaleja koskeva IECEE HS (Hazardous Substances) STR (Statement of Test Results) raportointipalvelu antaa tehokkaan keinon tunnistaa ja osoittaa haitta-ainepitoisuudet globaalisti hyväksyttyjen mittausmenetelmien (IEC 62321) mukaan. SGS Fimkon myöntämät IECEE HS STR (ns. CB RoHS) ja niihin liittyvät testausraportit toimivat luotettavana lopputuotteen teknisen tiedoston perustana.

IECEE HS STR-järjestelmän mukaisia haitta-aineita testaavia laboratorioita SGS Fimkolla on seitsemän, jotka sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Taiwanissa, Hong Kongissa, Koreassa, Japanissa ja Thaimaassa.

SGS RoHS-sertifikaatti 

Sertifikaatti mahdollistaa myös SGS RoHS-sertifiointimerkin käyttöoikeuden perustuen testaukseen ja tuotannon auditointiin.

Lisätietoja SGS:n palveluista antavat:
Sertifiointijohtaja Tom Törn, 09 696 3475
Laboratoriopäällikkö Olli-Pekka Jaakola, 040 705 9117