Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ftalaatit ovat ftaalihapon estereitä, jotka ovat muovien, erityisesti polyvinyylikloridin (PVC), pehmittimiä. Ftalaatteja käytetään monissa eri tuotteissa, kuten lääkekapseleiden kuorissa, liimoissa, rakennustarvikkeissa, auton koreissa, leluissa, lastenhoitotarvikkeissa, elintarvikepakkauksissa, kosmetiikassa ja tekstiileissä.
EU:ssa ja Yhdysvalloissa on rajoitettu ftalaattien käyttöä, koska se aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Suurin terveysriski liittyy perimään; osa ftalaateista on vaarallisia sikiölle ja ne voivat heikentää sikiön hedelmällisyyttä. Äidin kautta sikiöön siirtyvä tai pienen lapsen saama ftalaattiannos voi vaurioittaa vakavasti lapsen hormonitasapainoa. Ftalaatteja saattaa liueta esimerkiksi syljen mukana lapsen elimistöön, jos niitä on tuotteissa, joita lapsi imeskelee. Ftalaattien aiheuttamat haitat eivät ole heti havaittavissa, vaan ne ilmenevät myöhemmällä iällä.
Ftalaatteja on monia erilaisia yhdisteitä. Terveydelle haitallisiksi ja lapsille suunnatuissa tuotteissa rajoitetuiksi luetellaan kuusi ftalaattiyhdistettä; di(2-etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP), dibutyyliftalaatti (DBP), bentsyylibutyyliftalaatti (BBP), di-isonyyliftalaatti (DINP), di-isodekyyliftalaatti (DIDP) ja di-n-oktyyliftalaatti (DNOP). Lisäksi kosmetiikassa ja lääkintätarvikkeissa on rajoitettu ja kielletty tiettyjen muidenkin ftalaattien käyttöä.
Ftalaatteja koskevaa lainsäädäntöä REACH Asetus 1907/2006/EY kemikaalien rekisteröinnistä (Registration), arvioinnista (Evaluation), lupamenettelyistä (Authorisation) ja rajoituksista (restriction of CHemicals) ja sen muutokset.
Direktiivit 2007/19/EY ja 2002/72/EY elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista.
Euroopan parlamentin ns. vaarallisten aineiden ja valmisteiden direktiivi 2005/84/EY.
Kosmetiikkadirektiivi 76/768/ETY
Terveydenhuollon laitteita koskeva direktiivi 2007/47/EY Ftalaatit ja reach-asetus DBP, DEHP ja BBP kuuluvat SVHC:n (Substance of Very High Concern – erityistä huolta aiheuttavat aineet) kandidaattilistaan, joka julkaistiin 28.10.2008.
REACH asetuksen liitteessä XVII rajoitetaan myös DINP, DIDP ja DNOP ftalaattien käyttöä.
1.9.2009 julkaistulla uusien kandidaattiaineiden listalla on lisäksi Di-isobutyyliftalaatti (DIBP), jota käytetään lähinnä maaleissa ja lakoissa pehmitin- ja sidosaineena.
REACH asetuksen mukaan yritysten on tiedotettava asiakkailleen näistä yhdisteistä ja vastattava kuluttajille 45 päivän kuluessa pyynnön saatuaan, jos myydyt kulutustavarat sisältävät yli 0,1 painoprosenttia DPB:a, DEPH:a tai BBP:a. Annetun tiedon tulee taata esineen turvallinen käyttö ja sisältää vähintään aineen nimi.
2011 alkaen valmistajien ja maahantuojien on tehtävä ilmoitus Kemikaalivirastolle (ECHA) siinä tapauksessa, jos esineet sisältävät yli 0,1 % painoprosenttia DPB:a, DEHP:a tai BBP:a ja yhteensä tuotettu tai maahantuotu ainemäärä on yli tuhat kiloa vuodessa. Ftalaatit ja riskiarviointi
Monet pinnoitetut tuotteet sekä muoviesineet sisältävät ftalaatteja. Vuonna 2008 sisämarkkinoilta vedettiin monia tuotteita sillä ne sisälsivät haittaa aiheuttavia ftalaatteja. Suomen viranomaiset ovat julkaisseet ohjeita lelujen ja muiden kuluttajatuotteiden valmistajille ja maahantuojille ftalaattien aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi. Euroopan yhteisön komission RAPEX-ilmoitusjärjestelmän (Rapid Alert System for Dangerous Products) sivuilta on mahdollista seurata joka viikko markkinoilta takaisinvedettyjen vaarallisten tuotteiden luetteloa. Vuoden 2009 elokuuhun mennessä RAPEX:ssa on ilmoitettu 80 tuotetta, joissa ftalaattipitoisuus ylittää sallitun rajan. Suurin osa näistä tuotteista on leluja, mutta mukana on myös lastenhoitotarvikkeita ja kosmetiikkatuotteita. Suomessa Kuluttajavirasto ja Tulli valvovat lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden turvallisuutta.
Tässä tiedotteessa ei esitetä kaikkia lainsäädännön yksityiskohtia. Tästä syystä lukijan tulee hankkia tarvittavat säädökset kokonaisuudessaan.
SGS palvelut Testaamme ftalaattipitoisuuksia leluista sekä muista muovimateriaaleista ja -tuotteista Kotkassa sijaitsevassa kemian multilaboratoriossamme.
Tarjoamme laajan valikoiman haitallisten aineiden analyysejä kulutustavaroille.
Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiinne, jotka koskevat kulutustavaroiden vaatimuksia sekä tuotteiden laatua ja turvallisuutta.
Olemme tukenanne vaatimusten selvitysprosesseissa sekä tuotekehitykseen ja laadunseurantaan liittyvissä testauksissa. Annamme mielellämme lisätietoja asiasta:
Anja Merenkivi, puh. 09-6963 667
Asta Tissari, puh. 09-6963 665
Merja Portaankorva, puh. 09-6963 662
SähköpostiosoiteSGS Inspection Services Oy
PL 128, FI-00211 Helsinki, Finland
Puh. (09) 696 3701
Fax. (09) 692 4673
SähköpostiosoiteSGS Finland SGS-ryhmä on maailman johtava tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyritys. Vuonna 1878 perustettu SGS tunnetaan laadun ja lahjomattomuuden kansainvälisenä esikuvana. SGS:n palveluksessa on yli 56,000 henkilöä ja ryhmä koostuu yli 1,000 toimistosta ja laboratoriosta ympäri maailmaa.