Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Syanidin kulutuksen ja tiukentuneiden ympäristösäädösten vuoksi kohonneet syanidin hävittämiskustannukset ovat lisänneet mielenkiintoa syanidin talteenottotekniikoita kohtaan.

SGS:llä on tekninen asiantuntemus ja laitteet, joilla kehitetään ja esitellään turvallisin ja tehokkain menetelmä syanidin ottamiseksi talteen kullankäsittelypiiristä.

Syanidin talteenotto tuo toiminnoille paljon tärkeitä etuja, joihin kuuluvat:

 • kaivojätteen alentuneet myrkynpoistokustannukset
 • syanidin kustannustehokas kierrätys, joka vähentää uuden syanidin ostamisen ja toimittamisen vuotuisia kokonaismääriä
 • myyntikelpoisten sivutuotteiden tuoma lisääntynyt tuotto
 • ympäristömääräysten parempi noudattaminen
 • paremmista syanidin kuljetusmenetelmistä seuraava kohentunut julkisuuskuva.

SGS on ollut aktiivisesti kehittämässä ja parantamassa syanidin turvallista talteenottoa liuoksista ja kaivosjätteestä. Kultakaivokset ympäri maailmaa käyttävät nyt seuraavia SGS:n syanidin talteenottotekniinoita kultatoiminnoissaan: 

 • SART
 • Hannah-prosessi 
 • AVR
 • MNR.

Sulfidointi-, hapotus-, kierrätys- ja sakeutusprosessi (SART)

SART on AVR-prosessin mukaelma, joka kehitettiin käsittelemään suuria kuparisyanidipitoisuuksia sisältävää kultakaivosjätettä. SART-prosessissa kultakaivosjätteeseen lisätään sulfidi-ioneja hapon kanssa. Kupari muuntuu kalkosiitiksi, joka sakeutetaan ja suodatetaan.

Hannah-prosessi

Uusi syanidin talteenoton Hannah-prosessi on SGS:n kehittämä. Tekniikassa käytetään vahvaa hartsia, jolla kultakaivosjätteestä erotetaan vapaat syanidiradikaalit ja metallisyanidikompleksit.  

Hapotus-, haihdutus- ja uudelleenneutralisointiprosessi (AVR)

AVR oli ensimmäinen syanidin kultakaivosjätteestä ja sittemmin lietteestä erottamiseen käytetty menetelmä. Prosessi on ollut käytössä yli 50 vuoden ajan.

Syanidia käytettäessä pH:ta ohjataan aina huolellisesti ja pidetään korkeana, jottei erittäin myrkyllistä syaanivetykaasua (HCN) muodostuisi. AVR-prosessin hapotusvaiheessa pH-tasoa lasketaan rikkihapolla noin kymmenestä neljään. Sitten vapaa syanidi ja heikosti liittyneet metallisyanidikompleksit muuttuvat syaanivetykaasuksi. Se haihdutetaan suljetussa järjestelmässä viemällä voimakas ilmakuplavirta liuoksen tai kaivosjätelietteen läpi. Sitten ilma-syaanivetykaasuvirta käsitellään kalkkilietteellä. Se muuntaa syaanivetykaasun takaisin vapaiksi syanidi-ioneiksi kierrättämistä varten.

Edut

 • korkea syanidin talteenottoaste
 • ainoa käytössä oleva laajan mittakaavan kaupallinen syanidin käsittelylaitos
 • pitkään käytetty tekniikka.

Rajoitukset

 • monimutkainen järjestelmä, jonka käyttäminen on kallista
 • tehoaa heikosti kaivosjätteeseen, jossa on paljon tiettyjä kuparisyanidikomplekseja
 • käsitelty kiinteä kaivosjäte saattaa sisältää suuri määriä syanidia (CuCn), jota ei voi päästää ympäristöön
 • voi johtaa vakuutusmaksujen nousuun, koska prosessissa muodostaa syaanivetykaasua.

Metallgesellschaftin luonnonvaraprosessi (MNR)

MNR-prosessi sopii kuparisyanidikomplekseja sisältävälle kaivosjätteelle. MNR-prosessissa syanidiliuokseen ja happoon lisätään sulfidi-ioneja. 

Edut

 • erittäin korkea talteenottoaste, jopa 100 % kuparikompleksisyanidista
 • sakka on myyntikelpoista kuparisulfidia
 • happoa tarvitaan vähemmän, koska reaktio tapahtuu matalammassa pH:ssa.

Rajoitukset

 • uutta tekniikkaa ei ole kattavasti todistettu.

SGS on kansainvälinen johtaja perinteisissä ja innovatiivisissa uusissa syanidin talteenottotekniikoissa, jotka hyödyttävät sekä taloutta että ympäristöä. Ota yhteyttä SGS:ään ajoissa projektin suunnitteluvaiheessa. Metallurgimme kehittävät prosessikaavion, johon kuuluvat testaus, kokeilulaitoksen esittely ja jatkuva tuki syanidin talteenotossa, mikä varmistaa määräysten noudattamisen ja tuloksen paranemisen.