Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n rajaustutkimukset tuottavat luotettavaa tietoa, jolla rakennetaan projektiin lisää kasvua.

Rajaustutkimus on esitutkimus, jolla määritetään projektin mahdollinen metallurginen piiri. Sen avulla saadaan esimerkiksi:

 • alustava prosessikaavio, mukaan lukien yhteenveto tarvittavista yksikkötoiminnoista
 • jauhatettavuustiedot
 • indikaatiot mahdollisista metallurgisista ongelmista tai toiminnot keskeyttävistä vioista
 • indikaatio arvometallien talteenotosta
 • ekologiset kestävät kaivosjätteen ja muun jätteen käsittelymenetelmät
 • mahdollinen lopputuotteen parannus.

Tiedot auttavat tiimiä, rahoittajia ja sidosryhmiä arvioimaan projektin potentiaalin ja seuraavat vaiheet.

Tehokas rajaustutkimus pohjautuu puolueettomiin, tarkkoihin metallurgisiin testausmenetelmiin. Olemme tehneet tuhansia rajaustutkimuksia ja tuottaneet metallurgisia rajaustutkimuksia erittäin laajalle kirjolle mineraaleja, muun muassa:

 • jalometallit: kulta, hopea, platinaryhmän metallit
 • perusmetallit: kupari, lyijy, sinkki, nikkeli, koboltti (sulfidit ja oksidit)
 • jalokivet, myös timantit
 • polttoaineet: uraani, hiili, koksi, kiinteät biopolttoaineet, öljyhiekat
 • erikoismetallit: gallium, titaani, zirkonium, niobium, tantaali, tina, volframi, beryllium, alkalimetallit, harvinaiset maametallit, antimoni, elohopea, vismutti ja indium
 • teollisuusmineraalit: fluoriitti, baryytti, pii, mangaani ja vanadiinioksidit, mineraalihiekat ja muut.

Luotettavat rajaustutkimukset maailmanjohtajalta

Metallurgiatestauksen markkinajohtajana tarjoamme rajaustutkimuksia, jotka tuottavat luotettavia tuloksia projektin edistämiseen. Toimitamme aidosti puolueetonta neuvontaa ja raportteja. Lisäksi emme edusta kiinteitä tekniikka-, laite- ja reagenttipaketteja, vaan arvioimme mahdolliset parametrit ja suosittelemme juuri kyseiselle malmille optimaalista prosessikaaviota.

Jokainen malmiesiintymä on ainutlaatuinen. Laaja kokemuksemme auttaa pääsemään rajaustutkimuksen ytimeen nopeasti ja tehokkaasti. Lähestymistapa on yhdenmukainen, joten rajaustutkimus kattaa useita keskeisiä projektin menestymiseen vaikuttavia alueita. Tiettyyn projektiin tarvittavien testien täsmällinen valinta voi vaihdella riippuen esiintymän tyypistä, talteenotettavista hyödykkeistä, ympäristömääräyksistä ja sijoittajien vaatimuksista.

Teemme testit seuraavilla alueilla arvioitaessa projektia rajaustutkimustasolla:

Mineraalien karakterisointi

Tämä on yleensä ensimmäinen vaihe rajaustestien sarjassa. SGS:n mineraalien karakterisoinnin tulokset karakterisoivat malmin tarkasti ja tunnistavat alustavat metallurgiset parametrit, joita ovat:

 • arvometallien ja haitallisten mineraalien jakauma
 • raekoko, jauhatettavuuskoko ja jälkijauhatus
 • mahdollinen refraktorinen kulta
 • mahdolliset epäpuhtausongelmat, kuten arseeni, elohopea, seleeni tai radioaktiiviset mineraalit
 • ympäristöongelmiin liittyvät tiedot, erityisesti hapan valuma (ARD)

alustavan prosessikaavion laatiminen.

Mineralogiset karakterisointitiedot muodostavat projektin alustavan prosessikaavion perustan. Alustavat, teollisuudenalan standardien mukaiset penkkimittakaavatestit tehdään näytteen ja ehdotetun prosessikaavion metallurgisen vasteen testaamiseksi.

SGS:n laboratorioissa ympäri maailmaa yleisesti tehtyihin laboratoriomittakaavan testeihin kuuluvat:

 • Penkkimittakaavajauhatus:jauhatettavuustestit, kuten sidosindeksi, SPI, SMC ja JK-pudotuspaino auttavat ymmärtämään näytteen kovuuden, jauhatettavuuden ja hiontaominaisuudet. Jauhatettavuustestejä käytetään suunniteltaessa jauhatuspiirejä, joten ne voivat tuottaa arvion toimintojen tulevista pääoma- ja tehovaatimuksista.
 • Penkkimittakaavan magneettinen erotus, painovoimaerotus ja tiheän välineen erotus (DMS): jotkut faasit, esimerkiksi kulta, magnetiitti, kromiitti ja galeniitti, voidaan erottaa tehokkaasti hyödyntämällä niiden ominaispainoa tai sähköisiä ja magneettisia ominaisuuksia. Mahdollisuuksien mukaan nämä yksikkötoiminnot suunnitellaan aina mukaan prosessikaavioon niiden käytön helppouden, matalien kustannusten, vähäisen reagenssista riippuvaisuuden ja yleensä hyvän talteenoton vuoksi.
 • Penkkimittakaavan flotaatio: flotaatiotestit auttavat varmistamaan vapautumiskokovaatimukset, reagentin valinnan (kerääjät, muuttajat ja estäjät), flotaatiokinetiikan ja karkeistus-, puhdistus- tai huuhteluvaatimukset. Näiden testien tulokset tuottavat rikasteiden aste- ja talteenottotiedot ja indikaatiot lopullisten rikasteiden mahdollisista epäpuhtauksista. Tiedot auttavat myös flotaatiolaitteiden mitoittamisessa, parhaan jauhatuskoon ja jälkijauhatuksen arvioinnissa sekä tulevan täysimittaisen laitoksen flotaatioprosessien suunnittelussa.
 • Penkkimittakaavan hydrometallurginen testaus: nämä testit tuottavat tietoja uuttonopeuksista, reagentin kulutuksesta, lämpötilasta, kaasun ja paineen vaatimuksista sekä ympäristö-, paine- ja biologisten uuttopiirien sopivuustestauksesta. Penkkimittakaavan hydrometallurgiset testit tunnistavat myös haitallisista aineista aiheutuvat ympäristöongelmat.
 • Vaihtelevuuden arviointi: jokainen esiintymä on syvyydeltään ja maantieteeltään erilainen. Ennen rajaustutkimuksen aloittamista SGS:n asiantuntijat neuvovat esiintymän hallinnassa ja näytteenotossa, jotta alustavassa rajaustutkimuksessa käytettävät näytteet antavat oikean kuvan esiintymän vaihtelevuudesta. Näiden yksityiskohtien huomioiminen helpottaa seuraavia geometallurgisia tutkimuksia ja vaihtelevuuden arviointia esisoveltuvuusvaiheessa.

SGS on mineraalialalla tunnettu johtavana metallurgiatestauksen yrityksenä. Olemme toimittaneet luotettavia tuloksia tuhansiin projekteihin yli 70 testausvuoden aikana. Sadat toimivat kaivokset käyttävät SGS:n prosessikaavioita.

Ota yhteyttä, kun haluat projektin edistyvän ja kasvavan.