Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ISO 14001:2015 -versiossa esitetään yhä strategisempi lähestymistapa ympäristöasioiden hallintaan. Siirry käyttämään tätä uutta versiota yhteistyössä SGS:n kanssa.

ISO 14001:2015 -julkaisu syyskuussa 2015 on tämän standardin päivitysprosessin viimeinen vaihe. Uusi versio korvaa ISO 14001:2004 -version kolmivuotisen siirtymäkauden aikana.

Tarjoamme ratkaisuja, joiden avulla organisaatiosi voi siirtyä nykyisestä ISO 14001:2004 -sertifioinnista täyttämään ISO 14001:2015 -vaatimukset

ISO 14001:2015 – keskeiset muutokset

ISO 14001:2015 -versiossa otetaan käyttöön ISO Annex SL:n mukainen rakenne. Tätä rakennetta edellytetään nykyään kaikissa uusissa ja uudistetuissa johtamisjärjestelmästandardeissa.

Katselmoinnin tuloksena muutosprosessista vastaava ISO-työryhmä (alikomitea ISO/TC 207/SC1) on nostanut esille seuraavat muutokset:

Strateginen ympäristöasioiden hallinta

Sisältää uuden vaatimuksen organisaation toimintaympäristön ymmärtämiseksi, kun määritetään ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä suhteessa sen toimintaan ja ympäristöön. Lisäksi näitä tekijöitä tulee käsitellä ympäristöjärjestelmässä.

Johtajuus

On lisätty uusi kohta, jossa on täsmennetty ylintä johtoa koskevia vaatimuksia, joiden mukaan heidän tulee osoittaa johtajuutensa ja sitoutumisensa ympäristöasioiden hallintaan. Ylin johto voi delegoida vastuita muille, mutta lopullinen vastuu pysyy johdolla.

Ympäristönsuojelu

Ympäristöpolitiikan tulee sisältää sitoutuminen ympäristönsuojeluun. Tämä sisältää "pilaantumisen ehkäisemisen" ja "muut asiat" joihin on sitouduttu, kuten kestävä luonnonvarojen käyttö, ilmastonmuutoksen vähentäminen sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojeleminen.

Ympäristönsuojelun taso

Painopiste on suorituskyvyn parantamisessa ympäristönäkökohtien hallinnan avulla. Organisaation tulee päättää millä kriteereillä se arvioi ympäristönsuojelunsa tasoa käyttäen oikeita indikaattoreita.

Elinkaariajattelu

Organisaation tulee laajentaa ympäristövaikutusten hallinta ja niihin vaikuttaminen raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen elinkaaren päätteeksi vaadittavan käsittelyyn. Tämä ei tarkoita vaatimusta tehdä elinkaariarviointi (LCA), mutta organisaation täytyy harkita tarkkaan tuotteen tai palvelun vaiheita, joihin se voi vaikuttaa.

Viestintä

Sisäistä ja ulkoista viestintää ja niiden tasavertaisuutta on korostettu. Organisaatio tekee itse päätöksen ulkoisesta viestinnästä ottaen huomioon sitovat velvoitteensa.

Dokumentointi

Termien "asiakirja" ja "tallenne" sijasta käytetään termiä "dokumentoitu tieto". Organisaatio voi joustavammin päättää, mitä dokumentoituja menettelyjä tarvitaan. Mikä tahansa formaatti kelpaa(esimerkiksi paperi tai pilvipalvelu).

ISO 14001: 2004 -siirtymä

Jo ISO 14001:2004 -sertifioiduille organisaatioille annetaan kolmen vuoden siirtymäaika ISO 14001:2015 -version julkaisusta alkaen. Siirtymäaika päättyy vuoden 2018 syyskuussa.

Miten SGS voi auttaa?

Järjestämme koulutusta auttaaksemme sinua ymmärtämään, mitä vaatimuksia ISO 14001:2015 ja riskeihin perustuva ajattelu asettaa. Olemme ensimmäinen ammattilaistasoinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka tarjoaa päivän mittaisia IRCA-hyväksyttyjä kursseja.

Asiantuntijamme voivat tehdä analyysin puutteista ISO 14001:2015 -vaatimuksiin nähden, jotta siirtymisestä tulee sujuvaa ja läpinäkyvää. Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan missä laajuudessa nykyiset järjestelmät jo kattavat ISO 14001:2015 -vaatimukset ja tarvittaessa laatimaan toimintasuunnitelman.

SGS tarjoaa ISO 14001:2015 -sertifiointeja uusilla ja nykyisille asiakkaille.

Ota yhteyttä lähimpään SGS:n toimistoon, jotta ISO 14001 -siirtymäprosessi saadaan liikkeelle.